středa 27. června 2012

system32\config\system


Jak obnovit poškozený registr, který neumožňuje spuštění systému Windows XP


Tento článek popisuje postup pro zotavení systému Windows XP, který nelze spustit z důvodu poškození registru. Tento postup nezaručuje úplné zotavení systému do předchozího stavu. Při jeho použití by však mělo být možné obnovení dat.

Upozornění: Postup popsaný v tomto článku nepoužívejte, pokud váš počítač obsahuje operační systém nainstalovaný výrobcem OEM. Podregistr System v instalacích OEM vytváří hesla a uživatelské účty, které dříve neexistovaly. Jestliže použijete postup popsaný v tomto článku, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit zpět do konzoly pro zotavení a obnovit původní podregistry registru.

Poškozený registr lze v systému Windows XP opravit. Poškozené soubory registru mohou způsobit zobrazení různých chybových zpráv. Články popisující chybové zprávy vztahující se k chybám v registru naleznete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Tento článek předpokládá, že obvyklé metody zotavení nebyly úspěšné a přístup k systému není možný bez použití konzoly pro zotavení. Jestliže existuje záloha funkce Automatické obnovení systému (ASR), je tato záloha upřednostňovanou metodou zotavení. Společnost Microsoft doporučuje před provedením postupu popsaného v tomto článku použít zálohu funkce ASR.

Poznámka: Ujistěte se, zda jste nahradili všech pět podregistrů registru. Pokud nahradíte pouze jeden či dva podregistry, může dojít k potížím, protože nastavení softwaru a hardwaru může být v registru uloženo ve více umístěních.

Další informace

Při pokusu o spuštění nebo restartování počítače se systémem Windows XP se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv:
Systém Windows XP nelze spustit. Uvedený soubor je poškozený nebo nebyl nalezen: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Systém Windows XP nelze spustit. Uvedený soubor je poškozený nebo nebyl nalezen: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Chyba souboru registru} Registr nemůže zavést podregistr (soubor): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE nebo jeho protokol nebo alternativní kopii.
Chyba systému: Lsass.exe
Při pokusu aktualizovat heslo tento návratový stav znamená, že hodnota poskytnutá jako aktuální heslo není správná.

Obnovení poškozeného registru, který brání systému Windows XP ve spuštění

Postup popsaný v tomto článku využívá konzolu pro zotavení a nástroj Obnovení systému. Tento článek dále uvádí všechny požadované kroky ve specifickém pořadí, aby bylo zajištěno, že proces bude úplně dokončen. Po dokončení tohoto postupu by se systém měl vrátit téměř do stavu, ve kterém se nacházel před výskytem problému. Pokud jste v minulosti spustili program NTBackup a dokončili zálohu stavu systému, není třeba provádět postupy v druhé a třetí části. Můžete přejít ke čtvrté části.

První část

V první části spustíte konzolu pro zotavení, vytvoříte dočasnou složku, vytvoříte zálohu existujících souborů registru v novém umístění, odstraníte soubory registru v existujícím umístění a pak zkopírujete soubory registru ze složky opravy do složky System32\Config. Po dokončení tohoto postupu bude vytvořen registr, který lze použít ke spuštění systému Windows XP. Tento registr byl vytvořen a uložen během počáteční instalace systému Windows XP. Proto budou ztraceny veškeré provedené změny a nastavení vytvořené po dokončení instalace.

První část provedete celou pomocí následujících kroků:
 1. Vložte spouštěcí diskety systému Windows XP do disketové jednotky nebo vložte disk CD-ROM systému Windows XP do jednotky CD-ROM a restartujte počítač.
  Pokud se zobrazí výzva, vyberte kliknutím všechny možnosti požadované ke spuštění počítače z jednotky CD-ROM.
 2. Po zobrazení okna Vítá vás instalační program spusťte stisknutím klávesy R konzolu pro zotavení.
 3. Jestliže používáte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte instalaci, k níž chcete získat přístup v konzole pro zotavení.
 4. Po zobrazení výzvy zadejte heslo správce. Pokud není heslo správce definováno, ponechejte pole prázdné a stiskněte klávesu ENTER.
 5. V příkazovém řádku konzoly pro zotavení zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Zadáním příkazu exit ukončete konzolu pro zotavení. Počítač bude restartován.
Poznámka: Tento postup předpokládá, že systém Windows XP je nainstalován do složky C:\Windows. V případě jiného umístění se přesvědčte, zda jste složku C:\Windows změnili na příslušnousložku_systému_Windows.

Máte-li přístup k jinému počítači, můžete ušetřit čas zkopírováním textu v kroku pět a vytvořením textového souboru s názvem například Kopie_registru1.txt. Chcete-li tento soubor použít, spusťte po spuštění konzoly pro zotavení následující příkaz:
batch Kopie_registru1.txt
Pomocí příkazu batch v konzole pro zotavení můžete zpracovat všechny příkazy v textovém souboru postupně. Použijete-li příkaz batch, není třeba ručně zadávat tolik příkazů.

Druhá část

Pokud chcete provést postup popsaný v této části, je nutné se přihlásit jako správce nebo jako uživatel s oprávněními správce (uživatel s účtem ve skupině Administrators). Používáte-li systém Windows XP Home Edition, můžete se přihlásit jako uživatel s oprávněními správce. Pokud se přihlásíte jako správce, je třeba nejprve spustit systém Windows XP Home Edition v nouzovém režimu. Chcete-li počítač se systémem Windows XP Home Edition spustit v nouzovém režimu, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Než budete pokračovat dalšími kroky, vytiskněte si tyto pokyny. Po restartování počítače v nouzovém režimu nebude možné tyto pokyny zobrazit. Používáte-li systém souborů NTFS, vytiskněte také pokyny z článku KB309531 znalostní báze Knowledge Base. Krok 7 obsahuje odkaz na tento článek.
 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Vypnout (nebo na příkaz Vypnout počítač), klikněte na položku Restartovat a potom na tlačítko OK (nebo na příkaz Restartovat).
 2. Stiskněte klávesu F8.

  V počítači, který je konfigurován na spuštění více operačních systémů, můžete stisknout klávesu F8 po zobrazení spouštěcí nabídky.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příslušnou možnost nouzového režimu a pak stiskněte klávesu ENTER.
 4. Pokud používáte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte pomocí kláves se šipkami instalaci, ke které chcete získat přístup, a pak stiskněte klávesu ENTER.
Ve druhé části zkopírujete soubory registru z umístění zálohy pomocí nástroje Obnovení systému. Tato složka není k dispozici v konzole pro zotavení a během běžného používání obvykle není zobrazena. Před zahájením tohoto postupu je třeba změnit nastavení některých položek, aby bylo možné složku zobrazit:
 1. Spusťte Průzkumníka Windows.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Klikněte na kartu Zobrazení.
 4. V části Skryté soubory a složky zaškrtněte políčko Zobrazit skryté soubory a složky a pak zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno).
 5. Po zobrazení dialogového okna s žádostí o potvrzení, zda chcete zobrazit tyto soubory, klikněte na tlačítko Ano.
 6. Poklepáním na jednotku, na kterou jste nainstalovali systém Windows XP, zobrazte seznam složek. Je důležité, abyste klepli na správnou jednotku.
 7. Otevřete složku System Volume Information. Tato složka není k dispozici a zobrazí se šedě, protože je nastavena jako maximálně skrytá složka.

  Poznámka: Tato složka obsahuje jednu či více složek _restore{GUID}, například _restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}.

  Poznámka: Může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Složka C:\System Volume Information není přístupná. Přístup byl odepřen.
  Jestliže se zobrazí tato zpráva, vyhledejte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base informace o získání přístupu k této složce a pokračujte v postupu:
  309531  Jak získat přístup ke složce System Volume Information
 8. Otevřete složku, která nebyla vytvořena v aktuálním čase. Bude pravděpodobně třeba kliknout na příkaz Podrobnosti v nabídce Zobrazit a zobrazit tak čas vytvoření těchto složek. V této složce může být uložena jedna či více složek začínajících znaky RPx. Jedná se o body obnovení.
 9. Otevřete některou z těchto složek a vyhledejte podsložku Snapshot. Následující cesta je příkladem cesty ke složce Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Ze složky Snapshot zkopírujte následující soubory do složky C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Soubory ve složce C:\Windows\Tmp přejmenujte následujícím způsobem:
  • Rename _REGISTRY_USER_.DEFAULT to DEFAULT
  • Rename _REGISTRY_MACHINE_SECURITY to SECURITY
  • Rename _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE to SOFTWARE
  • Rename _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM to SYSTEM
  • Rename _REGISTRY_MACHINE_SAM to SAM
Tyto soubory jsou zálohované soubory registru z nástroje Obnovení systému. Vzhledem k tomu, že jste použili soubor registru vytvořený instalačním programem, neobsahuje tento registr informace, že tyto body obnovení existují a jsou k dispozici. Ve složce System Volume Information bude vytvořena nová složka s novým identifikátorem GUID a bude vytvořen bod obnovení obsahující kopii souborů registru, které byly zkopírovány v průběhu první části. Proto je důležité, abyste nepoužili nejaktuálnější složku, zejména pokud je časové razítko u složky stejné jako aktuální čas. 

Aktuální konfigurace systému nemá informace o předchozích bodech obnovení. Opětovné zpřístupnění předchozích bodů obnovení vyžaduje předchozí kopii registru z předchozího bodu obnovení. 

Soubory registru, které byly zkopírovány do složky Tmp ve složce C:\Windows, budou přesunuty, aby byla zajištěna dostupnost souborů v konzole pro zotavení. Tyto soubory je třeba použít k nahrazení souborů registru, které jsou aktuálně uloženy ve složce C:\Windows\System32\Config. Konzola pro zotavení má omezený přístup ke složkám a ve výchozím nastavení v ní nelze kopírovat soubory ze složky System Volume. 

Poznámka: Postup popsaný v této části předpokládá, že počítač je spuštěn se systémem souborů FAT32. Další informace o získání přístupu ke složce System Volume Information u systému souborů NTFS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309531  Jak získat přístup ke složce System Volume Information

Třetí část

Ve třetí části odstraníte existující soubory registru a pak zkopírujete soubory registru nástroje Obnovení systému do složky C:\Windows\System32\Config:
 1. Spusťte konzolu pro zotavení.
 2. V příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Poznámka: Některé z těchto příkazových řádků mohou být z důvodu čitelnosti zalomeny.
 3. Zadáním příkazu exit ukončete konzolu pro zotavení. Počítač bude restartován.
Poznámka: Tento postup předpokládá, že systém Windows XP je nainstalován do složky C:\Windows. V případě jiného umístění se přesvědčte, zda jste složku C:\Windows změnili na příslušnousložku_systému_Windows.

Máte-li přístup k jinému počítači, můžete ušetřit čas zkopírováním textu v kroku dvě a vytvořením textového souboru s názvem například Kopie_registru2.txt. Chcete-li tento soubor použít, spusťte po spuštění konzoly pro zotavení následující příkaz:
batch regcopy2.txt

Čtvrtá část

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Všechny programy.
 2. Klikněte na položku Příslušenství a pak na položku Systémové nástroje.
 3. Klikněte na položku Obnovení systému a poté na přepínač Obnovit do předchozího bodu obnovení.Žádné komentáře:

Okomentovat